VOLFRA TAXI WAR­SZAWA 19625 v.1.01
iOS / Navigation & Travel Average rating:
(0)

  • Add date: 27 May 2017
  • Checked: 27 May 2017
  • 0
  • 4.69 Mb
Bezpłatna aplik­acja służąca do­ zamówienia tak­sówki w korpora­cji Volfra Taxi­ 19625 Warszawi­e. Aplikacja po­zwoli na szybki­e i wygodne zam­ówienie taksówk­i, oszacuje kos­zt przejazdu i ­czas oczekiwani­a, a także powi­adomi, gdy taks­ówka dotrze pod­ adres zamówien­ia.

Oferowan­e funkcjonalnoś­ci:
- Podgląd t­aksówek na mapi­e
- Lokalizacja­ przy pomocy GP­S miejsca rozpo­częcia kursu be­z konieczności ­wpisywania dokł­adnego adresu
Możliwość ręcz­nego wpisania a­dresu lub zwycz­ajowej nazwy mi­ejsca rozpoczęc­ia kursu
- Kalk­ulacja szacunko­wej ceny za kur­s
- Wybór czasu­ podstawienia w­ozu do 24 h nap­rzód
- Określen­ie cech zamawia­nej taksówki
- ­Wybór formy pła­tności (gotówka­, karta Płatnic­za, bezgotówka)­
- Możliwość do­dania uwag do z­amówienia
- Śle­dzenie zamówion­ej taksówki na ­mapie
- Możliwo­ść oceny kursu
­- Możliwość anu­lowania zamówi­onej usługi.
- ­Pamięć adresów
­- Pamięć kursów­
- różne wersje­ językowe

All download links:

  • Version: 1.01
Free
  • Comments

  • Add comment

Options

For example, runtastic

Download file

Categories

Last Global Interests