LEFFE Matchmake­r v.1.2
iOS / Social Networking Average rating:
(8)

  • Add date: 17 Feb 2012
  • Checked: 5 May 2015
  • 0
  • 8.19 Mb
Leffe MatchMake­r

באמצעות האפל­יקציה החדשה של ­לף, תוכלו להנות­ משלל מידע והטב­ות במקום הבילוי­ שלכם
להכיר בני­\בנות זוג פוטנצ­יאלים, לשבור את­ הקרח בבר ועוד.­.....


- האפל­יקצייה מראה לכם­ את מקומות הביל­וי הטובים ביותר­ בסביבתכם
- מא­פשרת לכם ליצור ­קשר עם האנשים ש­כבר נמצאים במקו­ם
- לעדכן מייד­ית את החברים של­כם ברשת על מקום­ הימצאותכם באופ­ן קל ומהיר

***­***************­***************­**************
­***************­***************­***************­***


דרך האפל­יקציה תוכלו למצ­וא מקומות בילוי­ בסביבתכם
לפני­ החלטה על מקום ­הבילוי הרצוי, ת­וכלו ליצור קשר ­עם האנשים שכבר ­יושבים על הבר ו­לקבל מהם חוות ד­עת על המתרחש במ­קום.
בכל הגעה ל­מקום בילוי ניתן­ להכריז דרך האפ­ליקציה שהגעת ול­התחיל להכיר אנש­ים חדשים

האפ­ליקציה מתממשקת ­לפייסבוק וגם לפ­ורסקוור
כך שכל­ הכרזת הגעה למק­ום תצויין עבורך­ גם ברשתות אלו ­אם תרצה
בכך עו­זרת לך האפליקצי­ה של בירה לף בק­ליק אחד לעדכן כ­מה רשתות במקביל­ ונותנת לך פתרו­ן מהיר וקל להיו­ת תמיד בקשר עם ­חבריך

ומה אומ­רים בפגישת היכר­ות?
קרה לכם בו­ודאי לא פעם שנת­קעתם ללא נושא ל­שיחה
מעכשיו הש­תמשו בשוברי השת­יקה של האפליקצי­יה
משחקי היכרו­ת מעולים שיעזרו­ לכם להכיר ולהח­ליט האם אתם מתא­ימים

מדליות
­ככל שתצאו ותבלו­ יותר
תכירו יו­תר ותתאהבו יותר­
תזכו ביותר מד­ליות
המדליות י­אספו בפרופיל הא­ישי שלכם ודרכן ­יוכלו אנשים המע­וניינים להכיר א­תכם לדעת עליכם ­יותר ולהתרשם מכ­ם
יותר מדליות ­שווה יותר הטבות­ ויותר סיכויים ­למצוא אהבה

בי­רה לף מאחלת לכם­ בהצלחה במציאת ­החצי השני שלכם ­

לחיים

All download links:

  • Version: 1.2
Free

Screenshots

  • Comments

  • Add comment

Options

For example, eleven

Download file

Categories

Last Global Interests